Transmitter TH/TR

Các Transmitter TH100/TH200/TH300/TH320/TH400/TH420 – TR200/TR300/TR320/TR420  dùng chuyển đổi Can nhiệt sang tín hiệu điện 4-20mA