Transducer

Transducer cho đầu đo nhiệt độ và transducer cho các tín hiệu đo chuyên môn: Milivolt, tần số, dòng điện, cách ly nguồn