TOPJOB – Loạt 2000

Các khối kết cuối gắn trên thanh ray 1,0 (1,5) mm²/AWG 16