TOPJOB – Loại 2006

TOPJOB – Loại 2006 là bộ nối xuyên/nối đất và 4 Các khối kết cuối 6 mm 2 /AWG 8