Tât cả các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm S7-200 đều đã dừng sản xuất.

Các hệ thống mới và các hệ thống cũ cần cải tạo sẽ được thay thế bằng dòng sản phẩm S7-1200.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.