TOPJOB – Loại 2004

Là bộ nối xuyên/nối đất và 4 Các khối kết cuối 4 mm 2 /AWG 10

Liên hệ