Đo mức điểm kiểu rung

Đo mức điểm kiểu rung bao gồm các dòng LVL100/LVL200/LVS100/LVS200

 

 

Liên hệ

Mô tả

Loại rung dùng phát hiện mức các chất rắn.

Bao gồm LVL100/LVL200/LVS100/LVS200.

Đầu ra tiếp điểm.