Đo mức dạng điểm kiểu cánh khuấy LPS200

Đo mức dạng điểm kiểu cánh khuấy LPS200 dùng cho chất rắn

 

 

Liên hệ

Mô tả

Loại cánh khuấy để phát hiện mức cao thấp và trạng thái theo yêu cầu cho chất rắn

Đầu ra tiếp điểm