ASEATEC chuyên cung cấp các thiết bị Điện-Tự động hóa
diachi

Hệ thống đa kết nối: MICRO, MINI, MINI HD, MIDI, MIDI Classic, MAXI Các thanh kết cuối, Khối kết cuối theo bộ, Thanh kết cuối hai, ba và bốn tầng, Các khối kết cuối...