1. Thiết kế, lắp đặt, viết chương trình, kiểm tra, hiệu chuẩn cho các hệ thống điều khiển Scada, DCS theo yêu cầu công nghê.

2. Cung cấp, lắp đặt các giải pháp về quản lý các nguồn năng lượng trong các nhà máy công nghiệp.

3. Cung cấp, lắp đặt các giải pháp về theo dõi và quản lý các mạng lưới cung cấp nước sạch cho khu công nghiệp, tỉnh, thành phố và hệ thống thu gom nước thải trong các khu công nghiệp.